Správa z Krajskej konferencie rozvoja vidieka na tému: Budúcnosť vidieka v BB kraji

13.03.2014 13:54

jednodenná celokrajská konferencia o možnostiach a potenciáloch rozvoja vidieka Banskobystrického kraja organizovaná v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zameraná na zhodnotenie dopadov doterajšej podpory z PRV SR 20107-13 a možnosti rozvoja vidieka v kraji a sumarizáciu potrieb cieľových skupín: farmári, malé obce, podnikanie v CR a integrovaný rozvoj vidieka.

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácií

-       zhodnotenie 5 rokov činnosti RP NSRV pre Banskobystrický kraj

-       dopady podpory PRV SR 2007-13 v území BBSK

-       zbilancovanie doterajších výsledkov prístupu Leader v BB kraji

-       oboznámenie sa s prípravou a aktivitami v rámci medzinárodného roku rodinných fariem

-       prínosy zavádzania regionálneho značenia

-       predstavenie potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

-       získanie základných informácií o novom Programe rozvoja vidieka

-       predstavenie podpory rozvoja vidieka BBSK

-       využitie skúseností a poznatkov v spolupráci s novým vedením BBSK

-       zbilancovať potreby a požiadavky rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji

 

Cieľová skupina:

-       zástupcovia miest a obcí, občianskych združení, MAS a VSP, farmári – vidiecki aktéri z Banskobystrického kraja

 

Program stretnutia:

-       otvorenie, uvítanie účastníkov a hostí, predstavenie programu

-       príhovor zástupcu BBSK

-       5 rokov činnosti RP NSRV  

-       výsledky podpory PRV SR 2007-13 v BB kraji

-       bilancia prínosu prístupu Leader v BB kraji

-       zahájenie Medzinárodného roku rodinných fariem v BB kraji

-       zavádzanie regionálnej značky v BB kraji - regionálny produkt

-       možnosti rozvoja CR v BB kraji – Barborská púť

-       princípy a podpora integrovaného rozvoja vidieka v období 2014-2020

-       možnosti rozvoja a potreby podpory vidieka  v BB kraji  

-       možnosti a zámery podpory rozvoja vidieka BBSK

-       práca v 4 pracovných skupinách: obce, farmári, občianski aktivisti a združenia CR

-       prezentácie výsledkov práce  skupín

-       závery a ukončenie konferencie

 

Lektori:

-       Naděžda Turčániová (PPA Zvolen), Zuzana Homolová (Ekotrend), Martina Kukučková (MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia), Mirka Vargová (MAS Malohont), Martina Litterová (BBSK), Zuzana Nagyová a Juraj Slašťan (Terra Montanae), Peter Rusnák (RP NSRV pre Banskobystrický kraj)

 

Termín a miesto konania:

·         6. marca 2014, SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica

 

Účastníci:

prihlásených spolu 90, zúčastnených 92, z toho 8 lektorov, jeden organizátor,16 zástupcov miest a obcí, 29 farmárov, 38 zástupcov  OZ, MAS a VSP z Banskobystrického kraja

 

Priebeh podujatia: 

Po privítaní účastníkov zástupkyňou riaditeľa SOŠ J. Cavarovou a oboznámení sa s programom, nasledoval príhovor zástupcu BBSK – vedúceho odboru regionálneho rozvoja – Rastislava Schlosára, ktorý načrtol hlavné smerovanie BBSK pod novým vedením.

Prvý blok prezentácii bol venovaný prínosom doterajšej podpory rozvoja vidieka v banskobystrickom kraji. Na úvod zhodnotil výsledky a prínosy 5 ročnej činnosti Regionálneho pracoviska NSRV SR P. Rusnák a potom nasledovala prednáška N. Turčaniovej o výsledkoch získanej podpory z PRV SR 2007-13 v banskobystrickom kraji, ktorú doplnili prezentácie M. Vargovej o prínosoch prístupu Leader.

Druhý blok bol venovaný výzvam a námetom pre rozvoj vidieka v BB kraji. Prvá prednáška Z. Homolovej bola zameraná na pripravované aktivity v rámci medzinárodného roka rodinných fariem, potom M. Kukučková prezentovala aplikáciu regionálneho značenia miestznych produktov a jej význam pre podporu miestnej produkcie. Na to nadviazala motivačná prezentácie pilotného regionálneho projektu vidieckeho cestovného ruchu - Barborská púť. Blok ukončil P. Rusnák predstavením základných princípov podpory rozvoja vidieka v novom programovom období prostredníctvom opatrení PRV SR 2014-20.

Tretí blok bol zameraný na možnosti, potreby a podporu vidieka v kraji a v jeho úvode predstavila M. Litterová rozvojové zámery BBSK. Podstatnú časť tohto bloku tvorila práca účastníkov konferencie v štyroch pracovných skupinách – farmári, obce, MAS a VSP a CR. Hovorcovia jednotlivých skupín následne informovali v pléne o výsledkoch práce – spočívajúcej v sformovaní potrieb jednotlivých cieľových skupín. Na záver tohto bloku zhrnul a sformuloval spoločné potreby rozvoja vidieka P. Rusnák a účastníci odsúhlasili spoločné stanovisko smerom k BBSK.

Na samý záver konferencie P. Rusnák poďakoval účastníkom za aktívny prístup a vyslovil presvedčenie, že výsledky konferencie budú využité ako na krajskej tak aj národnej úrovni.

 

Závery a podnety:

O krajskú konferenciu bol mimoriadny záujem a účastníci ocenili možnosť oboznámiť sa s doterajšími výsledkami podpory rozvoja vidieka v banskobystrickom kraji. Veľkú nespokojnosť však prejavili s nejasnou a nepripravenou podporou rozvoja vidieka BBSK  a poverili P. Rusnáka o tomto nepriaznivom stave ako aj výsledkoch konferencie  informovať predsedu BBSK.

 

Podnety a závery konferencie tvoria samostatnú prílohu k tejto správe.

 

 

 

 

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV KRAJSKEJ KONFERENCIE,

konanej 6. marca 2014 v Banskej Bystrici

 

 

My, účastníci krajskej konferencie o budúcnosti rozvoja vidieka nemôžeme súhlasiť s predstavami BBSK o podpore rozvoja vidieka nášho kraja, predloženými na krajskej konferencii o budúcnosti rozvoja vidieka banskobystrického kraja.

Obraciame sa na Vás, vážený pán predseda BBSK, aby ste čím skôr zabezpečili konkretizáciu podpory rozvoja vidieka nášho najvidieckejšieho kraja Slovenska. Ponúkame Vám naše skúsenosti a vedomosti pri príprave nástrojov, ktoré by pomohli oživiť náš vidiek a jeho ekonomiku. Prikladáme Vám aj výstupy z jednotlivých pracovných skupín, ktoré definujú potreby aktérov rozvoja vidieka.

 

 

S poverenia účastníkov konferencie

 

Peter Rusnák,

predseda Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja

 

Príloha:

Výstupy z pracovných skupín – potreby cieľových skupín na vidieku

 

 

 

 

Výstupy z pracovných skupín – potreby cieľových skupín na vidieku

Potreby MAS - VSP:

-          Prípravná podpora (na ISRÚ) pre VSP aj MAS - z VÚC pre VSP aj MAS a PRV SR 2014-2020 pre novovzniknuté VSP

-          Podporný program LEADER na úrovni VÚC (podpora VSP nepodporených v 2014-2020) - VÚC v spolupráci s MAS a VSP na základe príkladu z VÚC Nitra

-          Posilnenie spolupráce a komunikácie medzi MAS, VÚC, RO, PPA, atď... (pravidelné stretnutia)

-          Spoločná propagácia územia VÚC za aktívnej účasti MAS a VSP (napr.: spoločná účasť na Slovakiatour a ďalších výstavách CR)

-          Transparentný výber MAS - RO

-          Zohľadniť históriu MAS / VSP pri výbere ISRÚ - minimálne 4 roky od registrácie OZ + minimálne 2 roky aktívnej činnosti na princípoch VSP

-          Diferencovaná podpora ISRÚ - väčšia váha na počet obcí

-          Zníženie administratívnej náročnosti prípravy a implementácie ISRÚ a projektov

-          Alokácia financií na kraje podľa miery zaostávania

-          Flexibilita ISRÚ – súlad s usmernením, nie kopírovanie všetkých dodatkov

-          Zjednodušenie metodiky prípravy a osnovy ISRÚ – stratégia je plán, nie nemenný dokument!

-          Zjednotiť postupy, metodiku hodnotenia projektov na úrovni MAS a PPA - jeden metodický postup známy obom stranám

-          Posilniť vyhodnocovacie kapacity PPA

-          Dodržiavanie stanovených lehôt na vyhodnocovanie a preplácanie projektov

-          Možnosť paušálnych výdavkov na časť chodu MAS

-          Informovanie VSP/MAS pred výzvou, metodická podpora zo strany RO (semináre, príručky, atď)

-          Odsudzujeme akékoľvek formy projektového „výpalníctva“

Potreby obcí:

-          Cestná infraštruktúra

-          Budovy

-          Viacúčelové ihriská

-          Sociálne služby

-          Oddychové zóny, zeleň, cyklotrasy

-          Miestny rozhlas, verejné osvetlenie

-          Odbytové združenia – predovšetkým na miestne výrobky

-          Autobusové zástavky

-          Monitorovací systém

-          Národná koncepcia rozvoja vidieka

-          Spájanie kompetencií obcí

-          Zjednodušenie projektov – hodnotiť, vyhodnocovať podľa kvality

-          VO – zvýhodnenie miestnych podnikateľov, organizácií zriadených obcami

-          Zrušenie správnych poplatkov u obcí

-          Vyriešenie odpadov – majiteľ odpadu, odpady z kuchyne

-          Nepokosené pozemky – pokutovať

-          Zákon – VZN

-          Vysporiadanie pozemkov pod verejno-prospešnými stavbami

-          Úprava zákona o osobných údajoch v prospech obcí

-          Zákon o informáciách – zmeniť len tie informácie, ktoré sú dostupné

-          Denné stacionáre

-          RIUS – integrovaná stratégia – podpora partnerstiev v príprave na LEADER

-          Cesty II. a III. triedy – do európskeho štandardu

Potreby farmárov:

-          Upraviť zákon o spracovaní na farmách

-          Upraviť štatút farmárskej rodiny

-          Podporu pre farmárov navŕšiť zo 7,5 mil. na 30 mil. EUR

-          Pôda + poľovníci

-          Úprava farmárskeho zákonu

-          Vyriešiť problémy farmárov s kafilériami

-          Problémy s plemenitbou

-          Upraviť cestovný zákon – čo sa týka strojov

-          Odstrániť problémy pri zamestnávaní, poradenstve

-          Distribúcia miestnych produktov do škôl

-          Propagácia produktov – trhy, VZN

-          Zrušiť projekty – podporujú korupciu a prehlbujú rozdiely- treba rozdeliť financie celoplošne na regióny

-          Zjednodušiť žiadosti VO - do 100 000 EUR len tri ponuky

Potreby vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky:

-          Obnoviť činnosť Slovenského zväzu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky

-          Vytvoriť regionálne pobočky Slovenského zväzu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky

-          Zabezpečiť zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR finančnú podporu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky

-          Vytvoriť poradenské centrá pre začínajúcich i fungujúcich podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike

-          Prehĺbiť spoluprácu medzi Slovenským zväzom vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu pri propagácii  vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky na Slovensku a v zahraničí

-          Odstrániť legislatívne bariéry brániace rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky na Slovensku, najmä v oblasti hygienických predpisov

-          Prijať opatrenia na podporu malého živnostenského podnikania na vidieku, vrátane výhodných pôžičiek pre začínajúcich podnikateľov.

 

V Banskej Bystrici, 6.3.2014, zaznamenali: M. Vargová, A. Ciglanová, Z. Homolová a P. Patúš

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102