SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP - kód výzvy DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

13.02.2012 09:58

Sociálna implementačná agentúra v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Výzvy je vyhlásená v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1 - Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2 - Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 1.2.4 - Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.

Výzva je zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR voči výzve s názvom: „Pilotná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu“, kód výzvy: LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2“, ktorú vyhlásil Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity (ÚSVRK).

Termín vyhlásenia výzvy: 6.2.2012.

Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovený do 10.04.2012 do 16:00 hod.

 

Prílohy:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - kód výzvy DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

Príručka pre žiadateľa

Špecifiká výzvy

Žiadosť o NFP

Hodnotiace a výberové kritériá

Vzor zmluvy o NFP

Aktivácia užívateľského konta v ITMS

Schéma de minimis DM_3_2008

Prílohy k Žiadosti o NFP

Podporné dokumenty

 

Zdroj: www.sia.gov.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102