Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP.

30.01.2012 09:53

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty.

Predmetom tejto aktualizácie bolo odstránenie zrejmých chýb a nesprávností v predchádzajúcej verzií.

Dokument nájdete TU.

 

 

Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola organizáciou Priatelia Zeme - CEPA vypracovaná štúdia „Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia", ktorá je k dispozícii TU.

 

Predmetná štúdia analyzuje rôzne fázy riadenia a implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, vymedzuje konflikt záujmov ku ktorému môže dochádzať od prípravy výziev cez hodnotenie a výber projektov až po ich implementáciu a kontrolu.

Táto štúdia bude Riadiacemu orgánu slúžiť ako podklad pre vypracovanie Usmernenia Riadiaceho orgánu, ktorým sa stanoví pravidlo zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 

Zdroj: www.esf.gov.sk

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102