Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 4. štvrťrok 2012

12.10.2012 13:09

 

 

1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY

 

Názov aktivity: výmena skúseností z ovčiarstva – mitrovačka

 

Dvojdenné pracovné informačno-vzdelávacie stretnutie zamerané na výmenu skúseností z ovčiarstva prostredníctvom odborného seminára a  praktických ukážok pasenia oviec ovčiarskymi psami, strihania oviec, drania barana, výroby syrov a parenice, výroby žinčice, spracovania vlny a mäsa, s doplnkovými kultúrnymi podujatiami spojené s regiónom gemer a mitrovaním na Slovensku a súťažou v príprave baraních špecialít.

 

 

Ciele:

-          zvýšenie odbornosti a informovanosti

-         výmena skúseností a poznatkov s regiónu Malohont a so Slovenska

-         ukážky dobrej ovčiarskej praxe

-          praktické ukážky so života na salaši

 

Cieľová skupina:

-       farmári, chovatelia oviec, zástupcovia obcí, občianskych združení, odborníci

 

Termín a miesto konania:

-          Veľké Teriakovce, 26. – 27. októbra 2012

 

 

 

 

2.   NÁRODNÁ A NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

Názov aktivity: Výmena skúsenosti z PRV SR - prístup Leader

 

Jednodenné informačno - vzdelávacie podujatie orientované na poskytnutie aktuálnych informácií, vyhodnotenie činnosti RP NSRV, prezentáciu a výmenu poznatkov a dobrých príkladov praxe implementácie Leader a spracovanie námetov a stanovísk pre budúce programovacie obdobie s dôrazom na prístup Leader.

 

Ciele:

-          informovať o činnosti za rok 2012 a pláne RP NSRV B. Bystrica na rok 2013

-          výmena skúseností, námetov a podnetov z doterajšej implementácie Leader

-          stav príprav budúceho programovacieho obdobia v SR

-          zistiť zámery BBSK pre podporu rozvoja vidiek a prístupu Leader

-          spracovať podnety pre prístup Leader po roku 2013

-          získať a osvojiť si nové vedomosti, informácie, poznatky a skúseností

 

Cieľová skupina:

-        zástupcovia obcí, občianskych združení, MAS a VSP, členovia NSRV

 

Termín a miesto konania:

-          Región Hont, november 2012

 

 

názov aktivity:

Účasť regionálneho koordinátora na medzinárodných podujatiach

 

Účasť regionálneho koordinátora na IV. medzinárodnej konferencii NSRV SR v Senci  

 

Ciele:

-          získanie základných informácii o budúcom programovacom období

-          oboznámenie sa s budúcou politikou rozvoja vidieka

-          získanie poznatkov a výmena skúseností z realizácie PRV SR 2007 -13

-          získanie skúseností a poznatkov z implementácie prístupu Leader

-          príprava prístupu Leader po roku 2013

 

Termín a miesto konania:

-          Senec, december 2012

 

 

3.   PROPAGÁCIA

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti RP NSRV a leadrovských partnerstiev ako aj realizácii PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a činnosti RP NSRV

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          prezentácia činnosti a aktivít RP NSRV BB a MAS/VSP

-          propagácia vidieka a projektov PRV SR 2007 – 13

-          sumarizácia činnosti RP NSRV BB za rok 2012

 

Rozsah:

-          max 1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          október, november, december 2012

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, október 2012, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102