Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 2. štvrťrok 2012

29.03.2012 09:07

 

1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY

 

Názov aktivity: Informačný deň RP NSRV zameraný pre malé obce

 

Jednodenné informačno - edukačné podujatie orientované na poskytnutie aktuálnych informácií, vyhodnotenie činnosti RP NSRV, prezentáciu a výmenu poznatkov a dobrých príkladov praxe implementácie PRV SR 2007-13 so zameraním na projekty samospráv, ako aj na budúce aktivity a finančné problémy malých obcí.

 

Ciele:

-          informovať o činnosti a plánovaných aktivitách RP NSRV B. Bystrica

-          pripravovaných nových výzvach PRV SR 2007 – 13 pre samosprávy

-          predstaviť dobré príklady praxe z implementácie projektov PRV SR – 2007-13

-          získať a osvojiť si nové vedomosti, informácie, poznatky a skúseností

 

Cieľová skupina:

-        zástupcovia obcí, občianskych združení, MAS a VSP, členovia NSRV

 

Termín a miesto konania:

-          Pohronská Polhora, 17. apríla 2012

 

 

 

2.   NÁRODNÁ A NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

Názov aktivity: Odborná exkurzia do Francúzska

 

5-dňová odborná exkurzia zameraná na výmenu skúseností s implementáciou PRV, spojená  s prezentáciou regionálnych produktov a remesiel z banskobystrického regiónu na podujatí  European Market v Le Puy en Velay.

 

Ciele:

-          propagovať MAS, produkty a remeslá z BB kraja na medzinárodnom podujatí

-          vzájomná výmena skúseností z predaja dvora, diverzifikácie, uchovania tradícii a remesiel

-          účasť na trhu produktov a remesiel regiónov Európy

-          oboznámenie sa s dosiahnutými výsledkami v implementácii prístupu Leader

-          získanie nových poznatkov a zručností

 

Cieľová skupina:

-        členovia MAS a VSP – producenti, výrobcovia, zástupcovia obcí, občianskych združení, členovia NSRV

 

Termín a miesto konania:

-          Francúzsko, Le Puy en Velay a okolie, 8.- 13. mája 2012

 

 

 

 

 

 

Názov aktivity:

Účasť regionálneho koordinátora na medzinárodných podujatiach

 

Účasť regionálneho koordinátora na výstave Agrotravel v Kielciach v Poľskej republike a na podujatí Leader Fest v Levoči

 

Ciele:

-          oboznámenie sa s formami prezentácie a propagácie vidieckych produktov a zariadení vidieckeho turizmu a agroturizmu

-          propagácia produktov a remesiel z banskobystrického regiónu

-          získanie poznatkov a výmena skúseností z realizácie aktivít propagujúcich miestne produkty a remeslá za účelom zvýšenia miestnej ekonomiky na vidieku

-          získanie skúseností a poznatkov z implementácie prístupu Leader

 

Termín a miesto konania:

-          Kielce, Poľská republika, 20.-21. apríla 2012

-          Levoča, 29.-31. mája 2012

 

 

3.   PROPAGÁCIA

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti RP NSRV a leadrovských partnerstiev ako aj realizácii PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          propagácia prístupu Leader a MAS v BB kraji

-          prezentácia činnosti a aktivít RP NSRV BB a MAS/VSP

-          propagácia vidieka a projektov PRV SR 2007 - 13

 

Rozsah:

-          max 1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          apríl, máj, jún 2012

 

 

V Banskej Bystrici, marec  2012, spracoval: Peter Rusnák

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102