Pozvánka na odborny seminár pod názvom " Právny rámec pre odpadové hospodárstvo, výklad na podmienky rezortu pôdohospodárstva SR". Odborný výklad je urceny hlavne pre subjekty pôdohospodárskej praxe.

21.03.2013 16:51

 

Právny rámec pre odpadové hospodárstvo, výklad na podmienky rezortu pôdohospodárstva SR

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, 949 01 N i t r a
  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť subjektom pôdohospodárskej praxe prehľad, ako nakladať s odpadmi, poukázať na legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Pomenovať práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov, pri nakladaní s odpadmi. Definovať zodpovednosť subjektov za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Určené:

Pre subjekty pôdohospodárskej praxe. Určené prvovýrobcom živočíšnej výroby, prvovýrobcom rastlinnej výroby. Určené pre spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, pre spracovateľov produktov z oblasti potravinárstva. Určené pre súkromne hospodáriacich roľníkov a podnikateľov v oblasti pôdohospodárskych služieb v oblasti mechanizácie i v oblasti krmovinárstva. Určené pre ďalšie dotknuté subjekty, ktoré nakladajú s odpadmi v pôdohospodárskej praxi.

Rozsah: 8. hodin prezenčne
Miesto konania: N i t r a, Agroinštitút Nitra - Aula A1,
Termín/y: 26. 03. 2013
Odborný garant: Ing. Marta GOJDIČOVA 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Odbor odpadového hospodárstva, Hanulová 5/D B r a t i s l a v a
Program:

9,30 hod. - Začiatok odborného programu 
9,30 hod. – 10,45 hod., 1. blok: 
• Platné právne predpisy o odpadovom hospodárstve, ich aplikácia na podmienky rezortu pôdohospodárstva v SR 
• Základné pojmy v odpadovom hospodárstve, Úvod do problematiky 
• Program odpadového hospodárstva v Slovenskej republike na roky 2011 - 2015, základný koncepčný dokument rozvoja odpadového hospodárstva, Program pôvodcu odpadu 

10,45 hod. – 11,00 hod., p r e s t á v k a 

11,00 hod. – 12,30 hod., 2. blok: 
• Pôsobnosť štátnej správy v odpadovom hospodárstve, udeľovanie súhlasov autorizácie, registrácie a vyjadrení 
• Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, povinnosti pôvodcu odpadu, povinnosti držiteľa odpadu 
• Výkon kontrolných orgánov v súvislosti s nakladaním odpadov, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Obvodné úrady životného prostredia 

12,30 hod. – 13,30 hod., O b e d 

13,30 hod. – 14,45 hod., 3. blok: 
• Plnenie legislatívnych povinnosti vyplývajúcich zo zákona 
č. 119/2010 Z.z. o obaloch a jeho vykonávacie predpisy, Vyhláška č. 91/2011 Z.z. a Vyhláška č. 81/2011 Z.z 
• Spojitosti zákona o odpadoch so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia – I P K Z, Zákon č. 39/2013 Z.z. 

15,00 hod. – 15,45 hod., 4. blok: 
• Nakladanie s nebezpečným odpadom, nakladanie s odpadovými olejmi, s použitými batériami a akumulátormi, nakladanie s elektro dpadom 
• Nakladanie s komunálnym odpadom 

15,45 hod - cca 16,30 hod., 
• Záverečná diskusia

Účastnícky poplatok: 45,00  €
Organizačný garant: Ing. Ľudmila Kováčiková
Tel.: 037/ 7 910 218
Fax: 037/7 910 159
E-mail: kovacikova@agroinstitut.sk
Poznámka: Záväznú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 22. marca 2013, na adresu usporiadateľa odborného programu. 
Prezentácia účastníkov je v deň konania seminára, v čase od 9,00 hod. - 9,30 hod. v učebni Aula A1; 

Žiadame záujemcov, realizovať úhradu účastníckeho poplatku, prednostne bankovým prevodom. Požadované údaje k prevodu sú uvedené v Záväznej prihláške. Kópiu úhrady poplatku prosíme priniesť so sebou na preukázanie platby. Možnosť úhrady poplatku je aj v hotovosti, pri prezentácií účastníkov. 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté š k o l n é a študijný materiál, na CD nosiči. V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý aj o b e d. 

Ďalšie informácie o organizácií odborného programu odpadového hospodárstva, získate na kontaktnej adrese u garanta seminára.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102