POMÁHAME MENIŤ SVET K LEPŠIEMU – JARNÁ VÝZVA 2010

03.05.2010 09:00

Chceme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, preto Fond GSK aj naďalej pokračuje v prideľovaní finančných grantov a vyhlasuje Jarnú výzvu 2010. Chceme vypočuť čo najviac volaní o pomoc, podporiť pozitívne zmeny okolo nás a podporiť projekty, ktoré pomáhajú rúcať bariéry a znevýhodneným skupinám pomáhajú začleniť sa plnohodnotne a dlhodobo do spoločnosti. „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“ – to je motto charitatívnych a filantropických aktivít spoločnosti GlaxoSmithKline.

Cieľ
V roku 2010 chceme finančne podporiť projekty zamerané na integráciu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti. Výberová komisia bude pri rozhodovaní o pridelení grantov prihliadať predovšetkým na dlhodobý charakter a preukázateľný prínos predložených projektov pre zlepšenie kvality života cieľovej skupiny.

Objem podpory
Pre Jarnú výzvu Fondu GSK 2010 vyčlenila spoločnosť GlaxoSmithKline 20.000 €

Výberová komisia
O žiadostiach bude rozhodovať nezávislá výberová komisia, ktorej členmi sú odborníci z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora a spoločnosti GlaxoSmithKline.

Kritériá
Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní predložených projektov je priamy dopad na začlenenie zdravotne a sociálne znevýhodnených do spoločnosti. Granty nebudú slúžiť ako jednorazová materiálna pomoc, ale integráciu a zmenu postojov chápeme ako dlhodobý a merateľný proces, respektíve cieľ. V roku 2010 Fond GSK podporí len projekty, ktoré predkladajú inštitúcie/organizácie, nie jednotlivci. Od kvality a dlhodobého efektu predložených projektov závisí aj konečná prerozdelená suma. Nie je vopred určený počet žiadostí, ktorým budú finančné prostriedky poskytnuté. Našou ambíciou je pomáhať na viacerých miestach, no zároveň zmysluplne a efektívne.

Podmienky
Pomoc sa bude realizovať pridelením finančných prostriedkov z Fondu GSK neziskovým subjektom a mimovládnym organizáciám na konkrétny účel popísaný v žiadosti. Podľa štatútu má výberová komisia povinnosť sledovať prínos jednotlivých projektov a zhodnotiť koncový stav, preto bude vyžadovať záverečnú správu od predkladateľov podporených projektov. Komisia bude posudzovať iba žiadosti, ku ktorým bude priložená posledná výročná finančná správa organizácie. Je potrebné uviesť všetky požadované údaje, pretože žiadosti, ktoré nebudú spĺňať formálne kritériá, nebudú zaradené do výberového konania. Žiadosť zašlite na stanovenom formulári, k nemu priložte požadované prílohy. Z praktického dôvodu je dôležité, aby bola žiadosť napísaná čitateľne.

Účelové využitie finančných prostriedkov pridelených na podporené projekty je potrebné dokladovať zaslaním kópie finančných dokumentov (faktúra, účtenka...) na adresu Fondu GSK.

Finančné prostriedky z Fondu GSK pridelené výberovou komisiou budú poukázané na bankový účet žiadajúcej organizácie do 2 týždňov od prijatia finančných dokumentov. Údaje uvedené vo formulári budú overované skôr, než sa uskutoční bankový prevod.

Termíny
Žiadosť je možné zaslať najneskôr do 7.5. 2010
poštou: Fond GSK, Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 
e-mailomjana.j.salcerova@gsk.com.

Akceptujeme žiadosti zaslané aj v posledný deň stanoveného termínu (s dátumom odoslania 7.5.2010). Žiadosti zaslané po uvedenom termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Výberová komisia rozhodne o pridelení finančných prostriedkov do 15.5.2010. Rozhodnutie Výberovej komisie bude zverejnené na internetovej stránke www.gsk.sk a písomne oznámené všetkým žiadateľom.

Zdroj informácií: www.gsk.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102