Partnerstvo a regionálna spolupráca

16.07.2009 16:21

 

BB VIPA sa významne angažoval aj v spolupráci s ďalšími partnermi a inštitúciami pôsobiacimi v regionálnom rozvoji a rozvoji vidieka a vďaka aktívnej činnosti a dobrej organizovanosti OZ BB VIPA, zastupoval MVO a je členom viacerých partnerstiev na regionálnej i národnej úrovni. 

Po zriadení regionálnych samospráv, boli členovia BB VIPA nominovaní do rôznych expertných skupín pre prípravu a hodnotenie Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK. V období 2002-05 mal BB VIPA svojho zástupcu aj v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva BBSK (Z-BBSK) V súčasnosti má zástupcu v Komisii rozvoja vidieka.

BB VIPA má s BBSK uzatvorenú zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej BB VIPA sa orientuje na šírenie informácií a odbornú pomoc hlavne pre potenciálnych príjemcov opatrení 3.3, 3.4, 3.5 a osi 4 PRV SR 2007 – 13.

Spolupráca s BBSK sa realizovala aj formou partnerstiev pri realizácii konkrétnych projektov. BB VIPA zastupoval MVO v riadiacom výbore, alebo v krajských partnerstvách a pracovných skupinách projektov:

-          Akčný plán rozvoja zamestnanosti BBSK (2000-01)

-          Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku (2002-03)

-          Informačné technológie – cesta zvyšovania zamestnanosti na vidieku (2002-03)

-          Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK (2003-04)

-          Budovanie kapacít pre diverzifikovanú regionálnu politiku BBSK (2006)

-          Stratégia rozvoja cestovného ruchu BBSK (2006)

-          ROP NUTS II Slovensko – Stred (2008)

S BBSK spolupracoval BB VIPA aj na vlastných projektoch:

-          Verejný záujem – dopravná obslužnosť vidieka (2002-03)

-          Zvýšenie účasti verejnosti na rozvoji vidieka (2003)

a BB VIPA bol aj priamo dodávateľom služieb pre BBSK na projekty:

-          Strategické akčné plány rozvoja vidieka BBSK (2006-07)

-          Poradenstvo pre samosprávy o podmienkach a možnostiach financovania projektov z národných a európskych zdrojov v roku 2008 pre rozvoj vidieka v BBSK (2008)

BB VIPA má uzavretú dohodu o spolupráci s BBSK aj v rámci partnerstva pre vytvorenie systému celoživotného vzdelávania a poradenstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Permanentná spolupráca s BBSK sa realizuje v súlade s uzavretou dohodou o spolupráci hlavne formou konzultácii a presadzovaním námetov a podnetov, ktoré BB VIPA zozbieral od vidieckych subjektov s Odborom regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia ÚBBSK a s členmi a poslancami Komisie rozvoja vidieka Z-BBSK.

Pri Odbore regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia BBSK od roku 2006 funguje neformálne partnerstvo pre regionálny rozvoj, ktorého členmi sú Regionálne združenia miest a obcí, Euroregióny, Regionálne rozvojové agentúry a BB VIPA.

V rámci kraja BB VIPA komunikuje a spolupracuje aj s Regionálnymi združeniami miest a obcí, s Regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami a Regionálnymi rozvojovými agentúrami aj prostredníctvom príslušných Impulzných centier rozvoja vidieka vo vidieckych regiónoch. Táto spolupráca sa rozvinula hlavne počas realizácie projektu Strategické akčné plány rozvoja vidieka BBSK pri formovaní pracovných skupín a strategickom plánovaní v jednotlivých vidieckych regiónoch.

BB VIPA na svojich projektoch spolupracoval aj s mnohými ďalšími partnermi:

-          Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica

-          Krajský úrad práce v Banskej Bystrici

-          Regionálna rozvojová agentúra Lučenec

-          Prvá vidiecka rozvojová agentúra – RRA Horehronie, Brezno

-          Centrum prvého kontaktu Veľký Krtíš

-          Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Krupina

-          Stredná odborná škola, Banská Bystrica

-          Terra Grata, n.o., Banská Bystrica

-          OZ Vidiecky parlament na Slovensku

-          Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu

-          Združenie pre rozvoj vidieka

-          Hontianske združenie turizmu so sídlom v Krupine

-          Čiernohronská železnička, n.o., Čierny Balog

-          OZ K.R.O.K., Rimavská Sobota

-          OZ Mikroregión Južné Sitno, Prenčov

-          Komunikačné centrum Detva, n.o.

-          OZ Ozveny, Hrachovo

-          Komunikačné centrum Prenčov

-          Obec Dolná Strehová

-          Mikroregión Koprovnica

-          Občianske združenie Várheď, Malé Zlievce

-          Občianska spoločnosť obce Hrušov

-          Servis dedinám a mikroregiónom, n.o.

Hlavným partnerom BB VIPA v oblasti vzdelávania je nezisková organizácia Servis dedinám a mikroregiónom (SeDeM,n.o.), ktorú OZ BB VIPA zriadil hlavne pre účely výskumu a vzdelávania v oblasti rozvoja vidieka a Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici. Spolupráca je orientovaná hlavne na celoživotné vzdelávanie dostupné priamo na vidieku a na zlepšenie prípravy stredného odborného vzdelávania pre multifunkčný rozvoj vidieka. S obidvoma inštitúciami má BB VIPA uzavreté dohody o spolupráci.  

 

Zastupovanie MVO v partnerstvách na národnej úrovni

BB VIPA zastupuje mimovládne neziskové organizácie aj v partnerstvách na národnej úrovni a to v:

-          Monitorovacom výbore Regionálneho operačného programu (P. Rusnák)

-          Monitorovacej skupine Komplexného prístupu (P. Rusnák)

-          Hodnotiacej a výberovej komisii Komplexného prístupu (I. Kavčáková)

Okrem toho predseda Revíznej komisie OZ BB VIPA J. Líška zastupuje OZ VIPA SK v Monitorovacom výbore Programu rozvoja vidieka SR 2007-13.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102