Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín

28.04.2010 09:03

 V rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie  4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „Výzva“), ktorá bola zverejnená  3. 11. 2009 (číslo výzvy: 2009/PRV/15), bolo výberovou komisiou Riadiaceho orgánu na hodnotenie integrovaných stratégií rozvoja územia a výber miestnych akčných skupín (ďalej len „výberová komisia RO“) vybraných 14 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bude  Rozhodnutím o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny  (ďalej len „Rozhodnutie o schválení“) a Integrovaných stratégií rozvoja územia udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny.

   

       Pri výbere miestnych akčných skupín v rámci  I. a II. Výzvy, výberová komisia RO prihliadala na rovnomerné regionálne rozloženie miestnych akčných skupín a preto ja na území SR nasledovné rozloženie MAS:  

 

Samosprávny kraj

I. výzva

II. výzva

Celkom

Bratislavský a trnavský kraj (zmiešané verejno-súkromné partnerstvo)

0

1

1

Trnavský kraj

3

1

4

Nitriansky kraj

5

0

5

Trenčiansky kraj

2

2

4

Banskobystrický kraj

3

2

5

Žilinský kraj

1

1

2

Košický kraj

0

4

4

Prešovský kraj

1

3

4

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsledky hodnotenia integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín

 

Zoznam schválených/neschválených Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a stratégií v rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie  4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (číslo výzvy: 2009/PRV/15)

 

1. schválené miestne akčné skupiny  – podľa regiónov

 

Bratislavský a Trnavský  kraj

Názov žiadateľa

Celkový počet bodov

Občianske združenie Podhoran

94,5

 

 

Trnavský  kraj

Názov žiadateľa

Celkový počet bodov

Občianske združenie Agroprameň

94

 

Trenčiansky  kraj

Názov žiadateľa

Celkový počet bodov

Miestna akčná skupina Vršatec

89,5

Naše Považie

88

 

Žilinský  kraj

Názov združenie

Celkový počet bodov

OZ " Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

91

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina (ďalej len „OZ“) je schválená s podmienkou.

 

Banskobystrický  kraj

Názov združenie

Celkový počet bodov

Partnerstov Krtíšskeho Poiplia

93,5

Občianske združenie Zlatá cesta

93

 

Košický  kraj

Názov združenie

Celkový počet bodov

Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, o.z.

94

Občianske združenie KRAS

93,5

Miestna akčná skupina Rudohorie, o. z.

93

Miestna akčná skupina Tokaj - ROVINA, o. z.

92

 

Prešovský  kraj

Názov združenie

Celkový počet bodov

Partnerstvo ŠAFRÁN

87,5

Partnerstvo BACHUREŇ

84,5

Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

84

 

 

2. neschvállené miestne akčné skupiny z dôvodu nezískania potrebného počtu bodov v rámci  celkového bodového hodnotenia jednotlivých Integrovaných stratégií rozvoja územia – podľa regiónov

 

 

Názov žiadateľa

1.

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

2.

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

3.

Žiar

4.

Miestna akčná skupina Magura - Strážov

5.

Občianske združenie Ipeľ-Hont

6.

Partnerstvo Horného Turca

7.

MAS Hornohrad

8.

Integrovaná stratégia rozvoja územia Banskobystrický geopark

9.

Partnerstvo Murárska planina - Čierny Hron

10.

Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

11.

Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie

12.

Občianske združenie Partnerstvo Južného Novohradu

13.

VSP - Stredný Gemer

14.

Rozvojové partnerstvo údolia Bodvy o.z.

15.

Občianske združenie Dobšinského kraj

16.

Miloj Spiš

17.

Miestna akčná skupina Olšava – Torysa, o.z.

18.

MAS Horná Torysa

19.

Život je šanca

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102