Oznámenie PPA

15.03.2012 09:32

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

udeľuje výnimku zo Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre opatrenia č. 1.1 (121), 1.2 (123), 1.3 (125), 1.4 (122), 1.5 (142), 1.6 (111), 1.7 (114), 1.11(141), 2.1 (226), 3.1 (311), 3.2 (313), 3.3 (331), 3.4.1 (321), 3.4.2 (322), 3.5 (341) financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na dĺžku lehôt stanovených na vybavenie žiadostí o platbu prijatých v období do 31. 01. 2012 len pri systéme refundácie, paušálnych platieb a predfinancovania. Lehoty na vybavenie žiadostí o platbu sa v predmetných systémoch a opatreniach predlžujú na sedem mesiacov odo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.

 

DODATOK C. 11 K USMERNENIU

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti „PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie“, ako aj v časti „PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Vyzvy“ „Dodatok c. 11", ktorým sa doplna „Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader“, schválené 14. Poradou vedenia MP SR. Zároveň v uvedených častiach zverejnila aj samotne Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verziu c. 1.11, platnú od 6.3.2012, a účinnú od 26.3.2012, vrátané všetkých príloh a formulárov žiadosti, ktoré sa aktualizovali v rámci uvedeného Dodatku c. 11 pre jednotlivé opatrenia osi 3, implementovane prostredníctvom osi 4.

Pôdohospodárska platobná agentúra zároveň na základe požiadavky MPaRV SR oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe zverejneného Dodatku c. 11 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader (6.3.2012) vypracuje dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP z PRV SR 2007 – 2013 na opatrenia 4.1, 4.2 a 4.3, v ktorých budú zohľadnené zmeny, vyplývajúce z uvedeného Dodatku c. 11. Dodatky k zmluvám budú vypracované do 16.3.2012, s účinnosťou od 26.3.2012.


 

 

Zdroj: PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102