Oznámenie PPA novozvoleným starostom obcí a primátorom miest

31.01.2011 09:50

Pôdohospodárska platobná agentúra, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, upozorňuje všetkých novozvolených starostov obcí a primátorov miest, ktoré majú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú povinní písomne informovať Pôdohospodársku platobnú agentúru, sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci , Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, o zmene starostu/primátora v príslušnej obci/meste. K písomnej informácii je potrebné uviesť číslo zmluvy, ktorej sa oznamovacia povinnosť týka a priložiť kópie dokladov:

•    osvedčenie o zvolení (§49 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí),
•    doklad o zložení sľubu starostom (§ 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Počet vyhotovení kópií dokladov musí zodpovedať počtu uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. dve uzatvorené zmluvy = dve vyhotovenia každého dokladu).

Pre obce/mestá, ktoré majú uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku resp. majú podanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na opatrenie implementované prostredníctvom osi 4 (LEADER), platí povinnosť zaslať hore uvedené doklady v príslušnom počte vyhotovení iba na Regionálne pracovisko Nitra, Akademická 4, P.O. BOX 6, 949 10 Nitra.

Zdroj: www.apa.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102