Oznámenie PPA k výzve č.2011/OPRH/01

25.03.2011 08:35

V súvislosti s výzvou č. 2011/OPRH/01, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje žiadateľov, že od 1. apríla 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 58/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon okrem iného upravuje znenie §7 ods. 1 nasledovne: „Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ povinná pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako obstarávateľ podľa tohto zákona, predpokladaná hodnota zákazky podľa §4 sa určuje podľa výšky takto poskytnutých prostriedkov.“

 

Z uvedeného vyplýva, že od 1. apríla 2011 sú všetci žiadatelia povinní pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade s novelizovaným zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.

 

 

Zdroj: PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102