Oznámenie PPA č. 71 zo dňa 29.01.2013 (Zmena počas trvania výziev)

04.02.2013 15:15

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že mení text výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle ustanovenia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (bod 3.1 Výzva na predkladanie ŽoNFP) a to v časti „Ďalšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku“, v štvrtej odrážke nasledovne:

·         ŽoNFP sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení,  podpísaná  štatutárnym zástupcom  žiadateľa alebo  osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa spolu so všetkými povinnými  prílohami v zalepenej obálke/balíku s uvedením čísla výzvy,  názvu žiadateľa a názvu opatrenia umiestneným v ľavom hornom rohu obálky. V pravom dolnom rohu obálky bude napísané „ Neotvárať“.

Termín prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok ostáva nezmenený.

 

Aktuálne otvorené výzvy PPA:

PRV

2012/PRV/22 – Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva;  termín do:  3.5.2013

2012/PRV/23 – Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov;  termín do:  19.4.2012

2012/PRV/24 – Opatrenie 3.2A Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu; termín do:  17.5.2013

2012/PRV/25 – Opatrenie 3.2B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu; termín do:  5.4.2013

2012/PRV/26 – Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb; termín do:  22.3.2013

 

   Rybné hospodárstvo

2012/OPRH/01 – Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov;  termín: od vyhlásenia výzvy 23.10.2012 do zazmluvnenia celkových finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu

2013/OPRH/01 Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície do  spracovania a uvádzania na trh; termín do:  14.6.2013

 

Zdroj: PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102