Oznámenie PPA č. 42 - Zrušenie výzvy – Opatrenie 4.2

31.03.2011 08:39

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MP SR, v zmysle § 36, ods.6, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 528/2008“) ruší ku dňu 28. marca 2011 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce – výzva č. 2010/PRV/18 (ďalej len „výzva“) zverejnenú na internetovej stránke www.apa.sk dňa 26. novembra 2010, na základe ktorej mohli koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) predkladať Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v  termíne od 26. novembra 2010 do 31. marca 2011.

Nová výzva na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce bude vyhlásená v termíne od 5. apríla 2011 do 31. mája 2011 za účelom, aby koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) mali vytvorený dostatočný časový priestor pre prípravu ŽoNFP a  predloženie povinných príloh a dokumentácie. S výzvou bude zverejnené aj Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia č. 1.8, v ktorom budú zapracované ustanovenia Dodatku č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader verzia č. 1.7.

 

 

Zdroj:  PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102