Oznámenie PPA č. 39 zo dňa 26.11.2010 - Leader - Výzva pre opatrenie č. 4.2

29.11.2010 09:38

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila "Výzvu na predkladanie ŽoNFP č. 2010/PRV/18 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce" v termíne od 26. 11. 2010 do 31. 03. 2011 a žiadosti o NFP  (vydané v rámci nového Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader, verzia č. 1.7) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/VÝZVY".

Zároveň bolo zverejnené Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader, verzia č. 1.7 platná od 26.11.2010 spolu s Dodatkom č. 7, Oznámením RO a príslušnými prílohami (č. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE"

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102