Oznam o predkladaní žiadostí o NFP do tretieho kola hodnotenia v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 a informácia o priebehu procesu schvaľovania žiadostí o NFP

25.03.2011 08:38

Predkladanie žiadostí o NFP do tretieho kola hodnotenia bude uzavreté dňa 31.5.2011.

Alokované prostriedky pre žiadateľov v rámci tretieho kola hodnotenia žiadostí o NFP budú najmenej vo výške 2 780 000,- €.

Zároveň si dovoľujeme informovať žiadateľov, že v rámci tejto výzvy nebudú povinní financovať žiadne pracovné miesto TSP/ATSP z vlastných prostriedkov tak, ako tomu bolo pri výzve OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09.

 

Informácia o priebehu procesu schvaľovania žiadostí o NFP

Dňa 31.1.2011 bolo uzavreté predkladanie žiadostí o NFP do 1. kolo hodnotenia.

V 1. kole bolo doručených 82 žiadostí o NFP v celkovej žiadanej výške NFP 4 374 290, 54  €. 
Po ukončení kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP predpokladáme na základe predbežných výsledkov kontroly, že do odborného hodnotenia postúpi 68 ŽoNFP v celkovej žiadanej výške NFP 3 757 488,05 €.

 

Dňa 28.2.2011 bolo uzavreté predkladanie žiadostí o NFP do 2. kolo hodnotenia.
V 2. kole bolo doručených 32 žiadostí o NFP v celkovej žiadanej výške NFP 1 455 000 €. V súčasnosti ešte nie je možné odhadnúť, koľko žiadostí o NFP postúpi do odborného hodnotenia.

 

Predbežná výsledná suma voľného nenávratného finančného príspevku :
Viazané v 1. kole: 3 757 488,05 €

Viazané v 2. kole: 1 495 659,59 €

Voľné prostriedky do 3 kola (informácie o finančných výsledkoch sú iba informatívne, v súčasnej fáze schvaľovania žiadostí o NFP nie je možné určiť presnú výšku voľných finančných prostriedkov): min. 2 780 000 €

 

Aktuálny stav spracúvania svojej žiadosti o NFP môžu žiadatelia zistiť prostredníctvom verejného portálu ITMS.

 

Najčastejšie nedostatky, na základe ktorých sú žiadosti o NFP vyraďované pri kontrole formálnej správnosti žiadostí o NFP:

1. Nesprávne vybrané ukazovatele v záložke Harmonogram a indikátory: žiadateľ je povinný zvoliť v záložke Harmonogram a indikátory (časť 12 – Hodnoty merateľných ukazovateľov) merateľné ukazovatele:

 

Ukazovatele výsledku:

a. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu

b. Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK
c. Počet osôb, ktoré využívajú služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK
d. Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru
e. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –muži
f. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy

 

Ukazovatele dopadu:

g. Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania, zamerané na zvýšenie kvality sociálnych služieb a SPO a SK a iných opatrení sociálnej inklúzie

h. Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu

 

2. Nesprávne vybrané ukazovatele v záložke Horizontálne priority: žiadateľ je povinný zvoliť v záložke Horizontálne priority (časť 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami) merateľné ukazovatele:

K otázke: Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte ako.

 

Ukazovateľ výsledku:

a. Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru

 

Ukazovateľ dopadu:

b. Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu

 

K otázke: Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako.

 

Ukazovatele výsledku:

a. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –muži

b. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy

 

3. Nezadaná intenzita pomoci v záložke Zdroje financovania: žiadateľ je povinný zadať v záložke Zdroje financovania (časť 14 – Zdroje financovania) intenzitu pomoci: 95. Ak žiadateľ nezadá intenzitu pomoci, systém vypočíta požadovanú výšku NFP 0,- € (tzn., že SORO nie je oprávnený poskytnúť prijímateľovi žiadny NFP).

 

 

Zdroj: FSR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102