Oznam o pokračovaní prijímania žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatrení 3.3 PRV SR 2007 – 2013

27.01.2010 09:05

 

Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka MP SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že hodnotiaca komisia sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka dňom 20.01.2010 pokračuje v prijímaní žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Potrebné usmernenia k spracovaniu Obsahového námetu nájdete v Príručke pre žiadateľa Verzia 2  

V prílohe Príručky pre žiadateľa je tento "Metodický pokyn pre podanie žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity"

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102