OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP - 0802)

11.01.2013 17:46

 

Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím je predmetom výzvy OP KaHR, v rámci ktorej sa môžu fyzické a právnické osoby do 16. januára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.

 

Názov

OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP - 0802)

Webstránka zverenenia výzvy

https://www.hospodarstvo.sk/kod-vyzvy-kahr-31sp-1201/139709s

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19,

827 15 Bratislava 212

Fax: 02 / 4333 7827

Tel. ústredňa: 02/4854 1111

Ciele programu

Cieľ opatrenia 3.1:

Zlepšenie poskytovaných služieb cestovného ruchu prostredníctvom služieb s vyššou pridanou hodnotou

Účelom navrhovaného opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu (ďalej len „CR“) v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore. Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych a poznávacích zájazdov spojených s predajom miestnych výrobkov, napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín spojených s predajom a pod.).

Oprávnené územie

Košický kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj
NItriansky kraj
Trnavský kraj

Minimálna výška kofinancovania v %

50 - 60 %

Maximálna výška prí­spevku

6 000 000 EUR, celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR

Minimálna výška prí­spevku

60 000 EUR

Vyčlenený rozpočet výzvy

1 000 000 000 SKK

Adresa implementačnej agentúry

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Sekcia štrukturálnych fondov

Dr. Vl. Clementisa 10

P.O.BOX 97

825 05 Bratislava 25

Slovenská republika

Názov implementačnej agentúry

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Konečný termí­n predloženia žiadosti

16. 01. 2009 do 16.00 hod

Dátum zverejnenia výzvy

16. 09. 2008

Podporované aktivity

1. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre cestovný ruch a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky, pričom zariadeniami cestovného ruchu sú:

a. ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy podľa platnej kategorizácie určenej vo vyhláške MH SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried, v znení neskorších predpisov - hotel, garnihotel, motel, botel, penzión, camping, horský hotel;

b. stravovacie zariadenia, priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo ako samostatné zariadenia, ktoré sa nachádzajú v miestach sústredeného pohybu turistov;

c. objekty kultúrneho a historického dedičstva a prírodného potenciálu (galérie, múzeá, múzeá v prírode, skanzeny, kultúrne a historické pamiatky v strediskách cestovného ruchu ako sú hrady, zámky, kaštiele, prírodné zvláštnosti a atrakcie) využívané na účely cestovného ruchu;

d. zariadenia a polyfunkčné objekty kúpeľníctva;

e. zariadenia na prezentáciu kultúrnych aktivít (kultúrne podujatia, festivaly, prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresy, sympóziá a pod.);

2. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby. Ide najmä o výstavbu alebo modernizáciu:

a. kúpalísk, otvorených a krytých plavární, bazénov, wellness v zariadeniach cestovného ruchu a ich vybavenia;

b. športovo-rekreačných zariadení a detských areálov a ich vybavenia (sáun, posilňovní a pod.) v zariadeniach a strediskách cestovného ruchu;

c. požičovní športových potrieb v strediskách cestovného ruchu;

d. lyžiarskych vlekov, lanoviek, dopravných zariadení, bobových dráh, zasnežovacích zariadení a ďalších zariadení v strediskách cestovného ruchu a ich vybavenia;

e. mikroinfraštruktúry ku komplexným strediskám CR, ako sú parkoviská v strediskách cestovného ruchu, v blízkosti kultúrnych, technických a historických objektov a prírodných zvláštností, základné inžinierske siete, rozvody termálnej vody, oplotenie objektov a pod., ak je to nevyhnutnou súčasťou investičného projektu.

3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä:

a. nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov, pltí,

b. nákup strojov, prístrojov a zariadení slúžiacich na mechanické zasnežovanie a úpravu lyžiarskych tratí (ratraky, zariadenia na zasnežovanie a ich príslušenstvo),

4. Výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry.

Jedným z hlavných kritérií na podporu vyššie uvedených projektov je zabezpečenie komplexnosti, resp. doplnenie komplexnosti turistických programov s aktivitami počas celého roka (leto/zima) tak, aby sa minimalizoval vplyv sezónnosti.

Názov opatrenia

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Názov priority

Cestovný ruch

Skratka programu

OP KaHR

Názov programového dokumentu

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Typ fondu

ŠTRUKTURÁLNE

Oblasť podpory

Cestovný ruch
Rozvoj vidieka
Rozvoj regiónov

Sektor

Súkromný

Ďalší oprávnení žiadatelia

Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2007, ktoré predložia projekt na vybudovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu komplexných centier cestovného ruchu s ich celoročným využitím a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa.

 

Zdroj: MH SR
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102