Nové kolo grantového programu Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania

18.02.2010 11:12

 

V roku 2010 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu druhý ročník programu „Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania“, pre mimovládne a miestne organizácie ktoré realizujú projekty zamerané na vzdelávanie. 

Podporované aktivity: 

• Formálne vzdelávanie -napr. kurzy, workshopy, semináre pre učiteľov základných a stredných škôl ako aj pre budúcich učiteľov (študentov pedagogických fakúlt) 
• Neformálne vzdelávanie pre učiteľov - napr. organizovanie vzdelávacích konferencií s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytvorenie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločná tvorba programov, zdieľanie skúseností, know how z vlastných projektov 
• Aktivity zamerané priamo na prácu so žiakmi 
• Aktivity zamerané na spoluprácu školy s rodičmi žiakov 
• Aktivity zamerané na spoluprácu školy s vonkajšou komunitou 
• Využívanie nových technológií v oblasti vzdelávania (napr. digitalizácia, e-learning) 
• Tvorba a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok a ich využitie v praxi (pri tvorbe nových pomôcok a učebníc musí byť súčasťou projektu ich konkrétne využitie na vyučovaní) 
• Vzdelávacie a osvetové kampane 
• Iné aktivity v oblasti vzdelávania

Do programu sa môžu zapojiť: 

 Mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a realizujúce aktivity na základných a stredných školách, resp. orientované v prospech základných a stredných škôl (aktivity pre žiakov, učiteľov základných a stredných škôl ako aj budúcich učiteľov) - občianske združenia, občianske iniciatívy, nadácie, neziskové organizácie, rodičovské združenia 
POZOR! – program nie je určený pre rodičovské združenia a školské združenia pôsobiace priamo na školách, ktorým primárnym cieľom je rozvoj konkrétnej školy* 

 Miestne organizácie - centrá voľného času, miestne knižnice, osvetové strediská a iné vzdelávacie, kultúrne, voľnočasové a osvetové organizácie pod. 

Na predkladané projekty je možné získať finančný príspevok maximálne 2 500 Eur. Celková vyčlenená suma na program je 40 000 Eur. 

Uzávierka programu je 10. marca 2010 - realizáciu projektov je možné plánovať od druhej polovice apríla do konca októbra 2010. 

FORMULÁR na stiahnutie

SÚHRNNÁ SPRÁVA o minulom ročníku programu

KOMMPLETNÉ INFORMÁCIE a ďalšie podmienky výzvy

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102