Základné informácie

13.07.2009 09:14

 

Každý členský štát zriadi národnú vidiecku sieť, ktorá spojí všetky organizácie a orgány správy, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka´. Suma vyčlenená z kapitoly Technickej pomoci na Národnú sieť rozvoja vidieka sa použije pre:
a) štruktúry potrebné pre prevádzkovanie siete;
b) akčný plán
, ktorý obsahuje aspoň určenie a analýzu prenosných osvedčených postupov a poskytovanie informácií o nich, riadenie siete, organizáciu výmeny skúseností a know-how, prípravu vzdelávacích programov pre miestne akčné skupiny v procese formovania sa a technickú pomoc pre spoluprácu medzi územiami a nadnárodnú spoluprácu.

(Nariadenie EK 1698/2005, článok 69)

 

V súlade s nariadením EK vznikla v rámci Technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR na obdobie 2007-13 Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) aj na Slovensku. Strategickým cieľom siete je Zvýšenie kvality života na vidieku s dôrazom na trvaloudržateľný rozvoj.

Hlavnými aktivitami NSRV sú:

  1. Zber a poskytovanie informácií o rozvoji vidieka v tlačenej a elektronickej forme
  2. Zber informácií o potrebách školení na jednotlivých regiónoch
  3. Zber informácií o príkladoch dobrej praxe
  4. Organizácia školení a seminárov
  5. Organizácia národných a nadnárodných konferencií
  6. Kontaktovanie záujemcov a prenos informácií o možnostiach národnej a nadnárodnej spolupráce

 

Centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka bola zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI) Nitra. Od apríla 2009, na základe výberového konania, boli zriadené aj regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja vidieka v jednotlivých krajoch.

Organizačná štruktúra NSRV:

 

  

Regionálne pracoviská zodpovedajú predovšetkým za realizáciu aktivít ročného pracovného programu NSRV a medzi ich základné činnosti patrí:

          zber a poskytovanie informácií, identifikácia a vyjadrenie potrieb a priorít beneficientov na regionálnej a lokálnej úrovni,

          plnenie úlohy kontaktného bodu pre všetkých vidieckych partnerov,

          organizácia školení, seminárov a iných vzdelávacích programov,

          poskytovanie poradenstva beneficientom, zber informácií o príkladoch dobrej praxe v danom regióne,

          zabezpečovanie spätnej väzby NSRV,

          styk s beneficientmi NSRV na lokálnej a regionálnej úrovni a riadenie relevantných regionálnych aktivít NSRV,

          styk s miestnymi akčnými skupinami Leader.

Členstvo v sieti

Členmi NSRV sa môžu stať predovšetkým beneficienti PRV SR 2007-2013, ako aj profesionálne a záujmové zväzy, združenia, komory, iné organizácie, ktoré  nie sú priamymi beneficientmi programu, ale ich združujú na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Členstvo je však otvorené všetkým záujemcom a je bezplatné. Registrácia členov je prostredníctvom prihlášky, ktorá je zverejnená na web stránke a bude publikovaná aj  v Spravodajcovi  NSRV. Registrovaným členom budú zasielané triedené informácie o pripravovaných podujatiach, novinkách

v činnosti NSRV priamo na ich e-mailovu adresu. Aktivity, dokumenty a informácie sú prístupné všetkým vidieckym aktérom prostredníctvom web stránky.

 

Kontakty

Centrálna jednotka NSRV: Akademická 4, 949 01 Nitra, www.nsrv.sk

Manažér NSRV: Ing. Vladimír Vnuk, tel: 037/7336402,  e-mail: vnuk@arvi.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102