Maďarsko-slovenská cezhraničná spolupráca - 4. výzva na predkladanie projektových žiadostí

30.06.2011 09:03

Platnosť výzvy: od 23. júna 2011 - do 21. októbra 2011

 

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasujú 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku .

 

Predmet 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí:

V rámci 4. výzvy je otvorených 13 oblastí podpory. Detailný rozpis podporovaných aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke programu www.husk-cbc.eu

 

Finančná čiastka 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí:

Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Vo výzve je dostupných 49 855 581 EUR zo zdrojov ERDF.

 

Oprávnení žiadatelia:

Žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu môžu predkladať subjekty z verejného sektora ako napríklad samosprávy, obce, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. Presný okruh oprávnených žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. V rámci programu je kladený dôraz na cezhraničnú spoluprácu a cezhraničný dopad. Žiadosti o finančný príspevok musia byť pripravené a realizované spoločne oboma stranami, t.j. slovenskými a maďarskými projektovými partnermi.

 

Forma predkladania projektových žiadostí:

Žiadosti o finančný príspevok musia byť predložené v termíne do 21. októbra 2011 do 23:59 hod. prostredníctvom elektronického systému IMIS 2007-2013, ktorý je prístupný prostredníctvom webovej stránky programu. Potrebné originály dokumentov musia byť zaslané poštou do 23:59 hod. dňa 28. októbra 2011.

 

Podrobnejšie informácie nájdete TU

 

Zdroj: MPaRV SR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102