Kultúra národnostných menšín 2010

17.09.2009 09:27

 

V súvislosti so zverejnením grantovej výzvy Ministerstva kultúry SR na predkladanie projektov v programe č. 6 – Kultúra národnostných menšín 2010 sa uskutočnia informačné semináre pre žiadateľov o grant, a to v dňoch:

13.10.2009 10.00 h. Bratislava 
(Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č.33, Bratislava,  2. poschodie – Veľká zasadačka)

15.10.2009 10.00 h. Dunajská Streda
(Budapest kávézó – kaviareň,  Hlavná 4824, Dunajská Streda)

20.10.2009 11.00 h. Zvolen 
(MsÚ, Námestie Slobody 22, Zvolen)

20.10.2009 17.00 h. Rimavská Sobota
(MsÚ - zasadačka na medziposchodí, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota)  

21.10.2009 11.00 h. Košice  
(Divadlo Thália – Máraiho Štúdio, Timonova 3, Košice ) 

21.10.2009 17.00 h. Prešov 
(Divadlo A. Duchnoviča, Jarkova ul. 77, Prešov – vchod do budovy je zo Šarišskej ulice) 

22.10.2009 12.00 h. Žilina
(MsÚ - veľká zasadačka, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina)

Účelom seminárov bude informovať potenciálnych žiadateľov o výzve na predkladanie žiadostí z grantového systému MK SR v programe č. 6 – Kultúra národnostných menšín 2010, ako aj o metodike k povinnej elektronickej registrácii žiadosti.

Vašu účasť môžete potvrdiť na tel. č.02/20 48 24 42 alebo na e-mailovej adrese:
judita.trnovcova@culture.gov.sk

 

Dotácia z programu č. 6 poskytnutá na základe výnosu je zameraná predovšetkým na podporu:
-          kultúrnych aktivít národnostných menšín,
-          tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
-          zachovania a rozvoja kultúry národnostných menšín.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
- fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,,
- fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie so sídlom na území  Slovenskej republiky,
- nadácia so sídlom na území  Slovenskej republiky,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
- neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
- vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
- Matica slovenská.


Podrobnosti nájdete na.:
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/grantovy-system-rok-2010/program-6-kultura-narodnostnych-mensin

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102