jún 2011 – koordinácia spolupráce MAS a VSP v BB kraji

30.06.2011 11:10

 

pracovné stretnutie MAS a VSP s RP NSRV B. Bystrica k regionálnej spolupráci zamerané na výmenu skúseností z implementácie PRV SR 2007-13 v malých obciach a v MAS a koordináciu spolupráce RP NSRV s MAS a VSP na aktivitách v roku 2011

 

Ciele:

-       oboznámenie sa s problémami malých obci pri realizácii projektov PRV SR

-       získanie informácii o možnostiach spolupráce v podpore rozvoja vidieka

-       vzájomná výmena skúsenosti z doterajšej implementácie ISRÚ

-       koordinácia spolupráce RP NSRV s MAS/VSP

 

Cieľová skupina:

-                     zástupcovia MAS a VSP v BB kraji

 

Program podujatia:

-       problémy malých obcí v zabezpečovaní zdrojov pre financovanie projektov PRV SR

-       vízia rozvoja vidieka v BB kraji – podnety pre spoluprácu

-       námety a témy pre spoluprácu MAS a VSP

-       koordinácia spolupráce RP NSRV a MAS/VSP v roku 2011

-       zabezpečenie realizácie na AX a odbornej exkurzie do Talianska

 

Lektori:

Ľ. Šesták (starosta obce Dubravica), P. Rusnák (RP NSRV B. Bystrica)

 

Termín a miesto konania:

-          28. júna 2011, Obecný úrad Dúbravica

 

Účastníci:

Plánovaných 15 účastníkov, zúčastnilo sa celkom 11,z toho 5 zástupcov 4 MAS, 3 zástupcovia 3 VSP, 1 lektor a 2 RP NSRV B. Bystrica.  4 sa ospravedlnili deň pred stretnutím.

 

Zhrnutie, výsledky:

Stretnutie malo pracovný charakter. V prvej časti boli prednesené dve prednášky, jedna na tému problémy malých obcí a druhá bola zameraná na budúcnosť vidieka v BB kraji a z toho plynúce podnety pre spoluprácu v rozvoji vidieka, spojené s diskusiou.

Pre zástupcov MAS boli informácie o možnostiach financovania projektov PRV SR inšpiratívne a ukázali na limitované možnosti malých obcí. Z hľadiska budúcnosti rozvoja vidieka sa diskusia orientovala hlavne na  získanie BBSK pre podporu integrovaného rozvoja vidieka.

Druhá časť pracovného stretnutia bola zameraná na konkrétnu spoluprácu RP NSRV s MAS a VSP pri realizácii účasti na výstave Agrokomplex, odbornej exkurzie do Talianska a prezentácie MAS a projektov PRV SR v masmédiách.

Bolo dohodnuté, že za náš kraj sa na výstave Země živitelka v ČR zúčastní MAS Malohont, 4 MAS budú mať spoločný stánok s RP NSRV na výstave  Agrokomplex a spoločnú propagáciu.

Termín odbornej exkurzie bol stanovený na posledný septembrový týždeň s orientačným účastníckym poplatkom 240- 300 EUR, podľa počtu účastníkov.

Prezentácie MAS a VSP v mesačníku Náš kraj budú zabezpečené aj v druhom polroku a regionálny koordinátor prerokuje možnosti prezentácie MAS v STV 2 s novým vedením v štúdiu B. Bystrica.

Stretnutia MAS a VSP na výmenu skúseností, by sa mali organizovať posledný mesiac v štvrťroku vždy v inej MAS/VSP spojenej s odbornou prezentáciu a diskusiou.

Účastníci sa zhodli, že v roku 2012 by MAS kraja spolu s RP NSRV zorganizovali Leaderfest v Banskej Štiavnici a okolí a odbornú exkurziu do Španielska, alebo Portugalska

 

Fotodokumentácia zo stretnutia

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102