Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/3.1/03-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

20.06.2011 09:22

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2011/3.1/03-SORO s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania.


Informačné semináre sú určené pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame záujemcov, aby sa prišli oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Vzdelávanie.

Účasť na seminároch je bezplatná, nie je potrebne prihlásiť sa vopred. 

Termíny a miesta konania seminárov: 

27. 6. 2011, Žilina o 9.30 h, Žilinská univerzita, Ul. 1. mája 32, Fakulta špeciálneho inžinierstva  010 26 Žilina (Miestnosť B 204, 2. Poschodie)

28. 6. 2011, Košice o 9.00 h, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, 041 80 Košice (Historická aula, 1. Poschodie)

29. 6. 2011, Zvolen o 9.00 h, Budova Technickej univerzity vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen (Prednášková miestnosť B8)


Na stiahnutie:

Pozvánka a program podujatia

 

 

Zdroj: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102