Informácia zo stretnutia zástupcov MAS/VSP s predsedom a poslancami BBSK konaného v Banskej Bystrici dňa 22.8.2011

23.08.2011 11:05

Stretnutie sprostredkovalo Regionálne pracovisko NSRV pre banskobystrický kraj -   BB VIPA a zúčastnilo sa na ňom za BBSK – predseda BBSK, 18 poslancov, riaditeľ ÚBBSK,a 2 pracovníci Odboru regionálneho rozvoja a za BB VIPA predseda – regionálny koordinátor NASRV, zástupcovia MAS Zlatá cesta a Podpoľanie a verejnosúkromných partnerstiev Banskobystrický geomontánny park, MAS Cerovina, Južný Novohrad a Muránska Planina – Čierny Hron.

V úvode rokovania regionálny koordinátor NSRV predstavil prístup Leader a jeho výsledky v BB kraji ako aj jednotlivé MAS a VSP a ich význam a poslanie pre rozvoj vidieka kraja.

Potom nasledovala diskusia o podpore BBSK pre partnerstvá typu Leader, v ktorej svoje stanoviská prezentovali ako poslanci Zastupiteľstva BBSK, tak aj všetci zástupcovia MAS a VSP. Svoje stanovisko k pripravovanému návrhu VZN prezentoval aj vedúci odboru regionálneho rozvoja, predseda Komisie regionálneho rozvoja a Komisie financií a správy majetku. Záverečné slovo k diskusii predniesol predseda BBSK V. Maňka. Konštatoval, že je zjavná zhoda v tom, že je potrebné podporiť prístup Leader v banskobystrickom kraji a rozdielne sú len pohľady na to, či  podporu realizovať prostredníctvom samostatného VZN, alebo novelizáciou a úpravou jestvujúceho VZN 15/2010.

Na záver predseda BB VIPA poďakoval za prijatie a možnosť prezentovať prístup Leader a za záujem BBSK podporiť prístup Leader a MAS/VSP.

 

 

Zaznamenal: P. Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102