Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 8.ročník

31.08.2012 15:27

 

Popis programu

Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi...

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V tomto roku je na podporu projektov aktívnych ľudí v rámci grantového programu vyčlenených 14 200 euro. Maximálna suma určená na podporu jedného projektu je 1 200 euro.

Aké projekty môžu byť podporené

Pri výbere projektov budeme preferovať tie, ktorých cieľom je úprava, rekonštrukcia, alebo dobudovanie verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám.

Radi napríklad podporíme:

·         úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...

·         vybudovanie nových zariadení – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku

·         iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná najskôr od 1. novembra 2012 do 31. júla 2013.

Kto sa môže zapojiť

O podporu sa môžu uchádzať:

mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
kultúrne inštitúcie
samosprávy
iniciatívne skupiny občanov.

Kritéria hodnotenia projektov

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

·         Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.

·         Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.

·         Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.

·         Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.

·         Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.

·         V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

3 stupne hodnotenia:

1. Centrum pre filantropiu, vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,
2. projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit a Centrum pre filantropiu, n.o.,
3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí správna rada Centra pre filantropiu.


Účel využitia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálne výška poskytnutého grantu je 1 200 euro.

V programe nepodporíme:
- budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
- budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
- projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
- zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
- projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
- projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

Našou snahou je zjednodušiť vám proces predkladania projektov. Preto sme pristúpili k novému elektronickému systému predkladania projektov. Stačí sa zaregistrovať, vyplniť elektronický online formulár a jedným tlačidlom projekt odoslať.

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:

- vyplnili elektronický formulár, ktorý nájdete na cpf.egrant.sk
- vypracovali projekt a rozpočet projektu
- priložili k projektu prílohy, vrátane vyjadrenie samosprávy alebo inej zodpovednej inštitúcie, ktorá je projektom dotknutá (napr. pri oprave obecného majetku).

Vyplnenie online formuláru je jednoduché. Kliknite na https://cpf.egrant.sk a postupujte podľa nasledovných krokov:

KROK 1. Registrujte sa (v pravom hornom rohu). Registráciu je potrebné vyplniť len raz.
Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo.
Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link a potvrdili tak správnosť svojej e-mailovej adresy. Následne sa vráťte na https://cpf.egrant.sk.
KROK 2. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3. Vyplňte a odošlite formulár.

Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do odoslania projektu. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní projektu si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky t.j. 21.9. 2012 do konca dňa.

Konzultácie sú poskytované Centrom pre filantropiu:
- telefonicky: 02 5464 4682, 0917/176 744, 0915/454 242
- e-mailom: balanova@changenet.sk
- osobne na adrese: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Konzultácia nie je povinná.

Výsledky o podporení, alebo nepodporení projektu Vám zašleme poštou. Výsledky budú uverejnené aj nawww.cpf.sk ; www.tusanampacituchcemezit.sk.

TEŠÍME SA NA VAŠE PROJEKTY

 

Tento text vo formáte PDF si môžte stiahnuť TU.

 

 

Zdroj: CPF

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102