FSR: Príručka pre prijímateľa: Externý pokyn č. 01/2011

23.02.2011 08:51

V súvislosti s vydaním Príručky pre prijímateľa ako Externého pokynu č. 01/2011 si vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností:

1.    Vydaním tejto príručky sa ruší platnosť externých pokynov pre prijímateľa, vydaných pred dátumom účinnosti príručky.

 

Príručka pre prijímateľa: Externý pokyn č. 01/2011


2.    Príručka pre prijímateľa sa odvoláva v niektorých častiach na nasledovné usmernenia [1] (dokumenty) RO pre OP ZaSI:

•    Usmernenie RO č. N3/2007 Metodické usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení [2]

•    Usmernenie RO č. N5/2008 Usmernenie k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom v platnom znení [3]

•    Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) v platnom znení [4].

Usmernenia (dokumenty) RO sú zverejnené na stránke www.esf.gov.sk v časti Dokumenty / Príručky a usmernenia pre prijímateľov. Usmernenia sú zverejnené aj na stránke www.fsr.gov.sk v sekcii usmernenia RO, a upozornenia na ich aktualizácie aj v sekcii aktuality.

 

3.    Štruktúra príručky pre prijímateľov

 

Príručka je štruktúrovaná na všeobecnú časť, obsahujúcu všeobecne platné pravidlá a časť prílohy.

 

Časť Prílohy je rozdelená na Prílohy A a B.

 

•    Prílohy A obsahujú špecifické podmienky jednotlivých výziev [5].

•    Príloha B obsahuje všeobecné prílohy, platné pre všetky výzvy vyhlásené FSR.

 

4.    Zverejňovanie zmien príloh

 

Významná zmena nastala v prípade zmien príloh príručky. Pri zmene príloh príručky, FSR nie je povinné aktualizovať príručku. Zmenené a aktualizované prílohy budú umiestňovanéna stránke FSR. O zmene príloh bude zverejnená informácia na stránke www.fsr.gov.sk v sekcii aktuality. Informácia o akýchkoľvek zmenách v príručke bude zároveň zasielaná e-mailom všetkým prijímateľom, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

5.    Ďalšie zmeny v príručke pre prijímateľov

 

Okrem tejto najdôležitejšej zmeny FSR v príručke upravil najmä nasledovné časti:

•    V príručke boli doplnené alebo upravené definície niektorých pojmov v zmysle SRŠFaKF a SFR ŠFaKF.

•    Z dôvodu častých aktualizácii riadiacej dokumentácie boli niektoré kapitoly upravené v zmysle odvolávok na riadiacu dokumentáciu. Hlavne časť týkajúca sa oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a dodržiavania limitov pre jednotlivé výdavky. 

•    V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu bola upravená časť týkajúca sa vysporiadania finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov pri neoprávnených výdavkoch.

•    Časť týkajúca sa zadávania zákaziek na obstaranie tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov bola kompletne prepracovaná v zmysle Usmernenie RO č. N5/2008.

•    Pri zabezpečovaní štúdií, analýz a expertíz odporúčame prijímateľom konzultovať ich opodstatnenosť, cieľ, obsah a rozsah s PM, ešte pred ich obstaraním resp. pred podpisom zmluvy s ich dodávateľom resp. realizátorom. Prijímateľ má povinnosť predložiť štúdiu, expertízu a analýzu pred uhradením výdavku na posúdenie zo strany SORO, ktoré posúdi ich účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť. V prípade, že SORO posúdi jej nesúlad s vyššie uvedenými kritériami, budú výdavky (prípadne časť výdavkov), posúdené ako neoprávnené. Prijímateľ je povinný zabezpečiť súhlas autora so zverejnením diela, nakoľko jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom verejných zdrojov.

•    Pri predkladaní povinnej podpornej dokumentácie k dodávateľsky zabezpečovaným službám je prijímateľ povinný zabezpečiť podrobnú špecifikáciu a rozdelenie služby čo najšpecifickejšie z dôvodu jednoznačnej identifikácie jednotlivých položiek a súm. (Napr.: pri zabezpečení školenia externou firmou je potrebné, aby bola faktúra/ iný doklad dostatočne podrobná a špecifická, aby boli jasné a jednoznačné sumy za jej jednotlivé položky ako sú: hodinová odmena lektora, prenájom priestoru, zabezpečenie školiacich materiálov, občerstvenie, a iné) [6]

•    V zozname deklarovaných výdavkov sa v stĺpci (3) - Číslo účtovného dokladu (faktúry) uvádza externé číslo dokladu. Interné číslo dokladu sa uvádza v stĺpci (2) - Názov výdavku.

•    V rámci predkladania monitorovacích správ bola odstránená informácia o prechodnom období, vzhľadom na skutočnosť, že toto bolo ukončené. Rovnako bola doplnená informácia o povinnosti predkladať Informáciu o účastníkoch projektu, vrátane lehôt a spôsobu jej predkladania.

•    V rámci realizácie kontroly na mieste bola doplnená informácia o možnosti uskutočňovať zo strany SORO neohlásené kontroly zamerané predovšetkým na kontrolu priebehu realizovaných aktivít projektu.

•    Pri zabezpečení dodávky tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu prostredníctvom subdodávky, nemôže subdodávateľ slúžiť výlučne ako sprostredkovateľ, získajúci prospech alebo províziu zo zabezpečenia predmetu. Subdodávateľ musí byť schopný vykonať určité jasne identifikovateľné špecializované práce, ktoré patria k jeho obvyklým činnostiam. Subdodávky nemôžu slúžiť na umelé zvyšovanie nákladov v rozpore s požiadavkami riadnej finančnej správy [7].

•    Prijímateľ je povinný v prípade školenia/vzdelávania, zabezpečovaného dodávateľsky požadovať od dodávateľa vystavenie pracovného výkazu lektorov/školiteľov.

•    Pre Prijímateľa bola zavedená možnosť predkladať zjednodušený pracovný výkaz pre osoby zamestnané u Prijímateľa/ partnera v pracovnom pomere/ v štátnozamestnaneckom pomere, ktorá vykonáva prácu výlučne len pre účely projektu. V prípade, že má zamestnanec pevne určený pracovný čas v rozpätí od – do, tabuľku vo výkaze nevypĺňa. V prípade pohyblivej pracovnej doby je potrebné vyplniť tabuľku za jednotlivé dni. Do tabuľky sa nezahŕňa prestávka na obed a odpočinok v trvaní 30 minút.

•    V nadväznosti na uvedené zmeny v príručke boli upravené aj prílohy Príručky pre prijímateľa.

 

V prípade nejasností v príručke pre prijímateľov Vám odporúčame intenzívnu komunikáciu s príslušným projektovým manažérom.

 

Prajeme Vám úspešnú a plynulú realizáciu Vašich projektov.

 

_________

[1] Dodržiavanie týchto usmernení (dokumentov), je pre prijímateľov záväzné.

[2] Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, Aktualizácia č. 7

[3] Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N5/2008, Aktualizácia č. 3

[4] Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF ( 2007 – 2013 ) OP ZaSI

[5] V prípade, že predmetná výzva má vlastné špecifiká. 

[6] Požadované podporné dokumenty k jednotlivým výdavkom, na základe členenia výdavkov, sú uvedené v prílohe príručky.

[7] Na základe rozhodnutia Súdneho dvora vo veci T- 347/03.

 

Zdroj: FSR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102