Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2011

20.01.2011 08:53

Všeobecné informácie

  • Zákon č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 č. MK-2320/2010-10/11656, o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

príloha č.1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5

  • Smernica č. 3/2010 o poskytovaní dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

      príloha č.1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4

  • Rokovací poriadok komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

      príloha č.1, príloha č. 2

 

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2011

  • Poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického formulára

 

V prípade problémov pri elektronickej registrácii prosím pošlite mail na granty@culture.gov.sk


Dotačné programy
(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1/ Obnovme si svoj dom (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

Termín predkladania žiadostí prvej výzvy:  do 4. februára 2011


2/ Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
Termín predkladania žiadostí: do 7. februára 2011


3/ Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice (účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry)
Termín predkladania žiadostí:  15. február 2011


4/ Umenie (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)
Termín predkladania žiadostí:  31. január 2011


5/ Pro Slovakia (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

Termín predkladania žiadostí:  31. január 2011


6/ Národný cintorín v Martine
Termín predkladania žiadostí:  1. február 2011


7/ Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva  (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

Termín predkladania žiadostí: do 1. februára 2011

 

8/ Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

Termín predkladania žiadostí:  8. február 2011 

 

9/ Kultúrne poukazy (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

Dotačný program Kultúra národnostných menšín prechádza od roku 2011 na Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Zdroj: www.culture.gov.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102