Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010

25.03.2010 08:56

 

(Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010:

- výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (činnosti okrem bioplynových staníc) č.  2010/PRV/17 a pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia  smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) č. 2010/PRV/16 (v časti SPP/PRV2007_20013 - 3.Výzvy na predkladanie žiadostí).
Vo Výzvach bol nedopatrením uvedený odkaz na Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013, verziu č. 1 platnú od 1. februára 2008, namiesto Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013, verzia č. 2, platnej od 15. júla 2009, upravenej na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009.

- ŽoNFP a podnikateľské plány (v časti SPP/PRV2007_20013 - 4.Žiadosti o nenávratný finančný príspevok).
Vo formulári ŽoNFP (okrem bioplynových staníc) boli vykonané najmä zmeny v časti F.2 Povinné prílohy k projektu v bodoch týkajúcich sa: dokladov o oprávnení podnikať, stavebných investícií a obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb. Vo formulári ŽoNFP (bioplynové stanice) boli vykonané najmä zmeny v časti F.2 Povinné prílohy k projektu v bodoch týkajúcich sa obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb.

- Dodatok č. 1, verzia č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 13 (v časti SPP/PRV2007_2013 - 12. Dodatok k príručke pre žiadateľa o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013).
Zmeny boli vykonané v časti Kritériá spôsobilosti, v bodoch č. 8 a 10.

Pôvodné dokumenty boli ponechané na tom mieste, na ktorom boli zverejnené a nové (aktualizované) dokumenty boli k nim priložené s dnešným aktuálnym dátumom.
"Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010", zverejnené 11.3.2010  a  "Informáciu k oznámeniu č. 33 zo dňa 10. marca 2010", zverejnenú 12.3.2010 
považujte za neaktuálne. 
"Tabuľková časť" zverejnená 11.3.2010 
sa nezmenila.

 

Aktuálne znenia výziev a dokumentov nájdete TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102