Aktuálne správy z PPA

03.02.2014 10:26

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 104 ZO DNA 28.01.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/34)]

***************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 3139/2013-610, zo dna 21.01. 2014, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1. 2 " Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie  1.2 Pridavanie hodnoty do polnohospodarskych produktov a produktov lesneho hospodarstva Cast:

Pridavanie hodnoty do polnohospodarskych produktov".

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5738

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA uverejnila Sumarny prehlad - projektove opatrenia PRV SR 07-13 k

31.12.2013 (vratane LEADER) a Sumarny prehlad - OP RH SR 2007-2013 k

31.12.2013

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5749

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE C. 105 ZO DNA 31.01.2014 (VYZVA C. 2013/PRV/31 - AKTUALIZACIA C. 1)]

****************************************************************************

*******************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zmysle § 36 ods. 6  zakona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov aktualizovala...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5751

 

Sprava c.4 - [INFORMACIA]

****************************

Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR  informuje prijemcov podpor neprojektovych opatreni PRV SR 2007-2013, ktorym 5 rocny zavazok skoncil  k 31.12.2013,  o pripravovanej moznosti pokracovania vykonavat zavazky do 31.12.2014 s tym, ze ziadatel o podporu v roku 2014 dodrzi vsetky podmienky opatrenia neprerusene az do 31.12. 2014.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5752

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102