Aktuálne správy z PPA

15.04.2013 15:54

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA o predkladani ziadosti o priame podpory na podu na rok 2013 ako organ

statnej spravy zabezpecujuci administrativne cinnosti suvisiace s financnymi

prostriedkami z fondov Europskej unie a s financnymi prostriedkami statneho

rozpoctu, smerujucich do oblasti podohospodarstva a rozvoja vidieka v zmysle

zakona c. 543/2007 Z. z. o posobnosti organov statnej spravy pri poskytovani

podpor  v podohospodarstve a rozvoji vidieka v zneni neskorsich

predpisov,...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5228

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA o predkladani ziadosti o priame podpory na lesnicke opatrenia ako organ

statnej spravy zabezpecujuci administrativne cinnosti suvisiace s financnymi

prostriedkami z fondov Europskej unie a s financnymi prostriedkami statneho

rozpoctu, smerujucich do oblasti podohospodarstva a rozvoja vidieka v zmysle

zakona c. 543/2007 Z. z. o posobnosti organov statnej spravy pri poskytovani

podpory v podohospodarstve a rozvoji vidieka v zneni neskorsich

predpisov,...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5227

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA  o predkladani ziadosti o priame podpory na zvierata na rok 2013, ako

organ statnej spravy zabezpecujuci administrativne cinnosti suvisiace s

financnymi prostriedkami z fondov Europskej unie a s financnymi

prostriedkami statneho rozpoctu, smerujucich do oblasti podohospodarstva a

rozvoja vidieka v zmysle zakona c. 543/2007 Z. z. o posobnosti organov

statnej spravy pri poskytovani podpory  v podohospodarstve a rozvoji vidieka

v zneni neskorsich predpisov,...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5229

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE

ORGANIZACIE TRHU - RESTRUKTURALIZACIA VINOHRADOV]

****************************************************************************

****************************************************

Podohospodarska platobna agentura v nadvaznosti na nariadenie vlady

Slovenskej republiky c. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v

ramci spolocnej organizacie trhu s vinom v zneni neskorsich predpisov

oznamuje vsetkym ziadatelom o podporu na restrukturalizaciu vinohradov pre

vinarsky rok 2013/2014, ze ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5230

 

 

Sprava c.5 - [OZNAM PRE SCHVALENYCH UCHADZACOV O ZABEZPECOVANIE OVOCIA,

ZELENINY A VYROBKOV Z NICH V SKOLSKOM ROKU 2012/2013]

****************************************************************************

****************************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v

nadvaznosti na vykonavacie nariadenie Komisie (EU) c. 30/2013 zo 17.

januara 2013, ktorym sa meni a doplna nariadenie (ES) c. 288/2009, ktorym sa

ustanovuju podrobne pravidla uplatnovania nariadenia Rady (ES) c.

1234/2007, pokial ide o pomoc ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5244

 

Sprava c.6 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O PRIAME PODPORY]

***********************************************************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len "platobna agentura") dava do

pozornosti ziadatelom o priame podpory, ktorych cast polnohospodarskej pody

podniku v dosledku nepriazniveho pocasia je dlhodobo podmacana a zalievana

na zaklade dlhotrvajucich dazdov, resp. nahleho topenia sa snehu, nasledovnu

informaciu.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5245

 

Sprava c.7 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O PRIAME PODPORY NA ROK 2013]

***********************************************************************

PPA oznamuje ze pocas roka 2013 bude nepretrzite aktualizovany Register

produkcnych blokov (LPIS) vynatim ploch, ktore uz nie su polnohospodarskou

podou (budovy,  trvale stavby, komunikacie, zarasty na TTP....) z toho

dovodu upozornuje ziadatelov o priame podpory, aby si tieto plochy vynali z

vymery uvedenej na grafickych prilohach. V opacnom pripade budu mat

naddeklaracie a kratene financne prostriedky. Zmeny budu priebezne

zverejnovane aj na mapovom portaly.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5246

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102