Aktuálne správy z PPA

18.09.2012 16:49

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 64 ZO DNA 01.06.2012 (VYZVY C. 2008/PRV/02 A C.

2009/PRV/12)]

****************************************************************************

***************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 16083/2012, zo dna 31.05.2012, zverejnila v casti PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.6 a Opatrenie 3.3 Dodatok c. 3 k Prirucke pre ziadatela o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 k verzii c. 1 a c. 2 upravenej na zaklade zmien PRV schvalenych Europskou komisiou dna 27.

oktobra 2009.

 

Dodatok c. 3 v plnom rozsahu nahradza Dodatok c. 2, ktory bol v platnosti od 15. februara 2012.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4804

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 11 ZO DNA 10.09.2012 (UKONCENIE PRIEBEZNEJ VYZVY C. 2011/OPRH/02)]

****************************************************************************

********************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 - 2013 (dalej len "OPRH"), ze dnom zverejnenia tohto oznamenia sa ukoncuje priebezna vyzva c. 2011/OPRH/02 pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj novych trhov zverejnena na webovom sidle Podohospodarskej platobnej agentury dna 28.02.2011 z dovodu modifikacie OPRH.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4805

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie podpory vo forme pozicky a minimalnej pomoci podla vynosu Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 c. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovani podpory vo forme pozicky.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4803

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102