Aktuálne informácie z PPA

19.03.2012 10:22

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA uverejnila Metodicky postup pre ziadatelov o schvalenie operacneho programu a financovanie operacnych fondov organizacii vyrobcov a zdruzeni organizacii vyrobcov spolu so ziadostami.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4600

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ktori maju uzatvorenu Zmluvu o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku, ze vykonala na webovom sidle PPA aktualizaciu nasledovnych dokumentov...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4570

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE O ZRUSENI VYZVY VYHLASENEJ PODOHOSPODARSKOU PLATOBNOU AGENTUROU ZASTUPENOU MIESTNOU AKCNOU SKUPINOU OZ KRAS NA PREDKLADANIE ZONFP C. 11/3.2.2 ISRU/2010]

****************************************************************************

****************************************************************************

***************************

Podohospodarska platobna agentura po  suhlasnom stanovisku  riadiaceho organu cislo 7989/2012 k zruseniu vyzvy , zo dna 15.03.2012 v sulade s ustanovenim § 36 odsek 6 zakona c. 528/2008 Z. z. v zneni neskorsich predpisov rusi vyzvu c. 11/3.2.2 ISRU/2010.  Dovodom pre zrusenie vyzvy je jej nesulad s Usmernenim pre administraciu osi 4 Leader verzia 1.10 platna od 19.12.2011.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4603

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE O ZMENE VYZVY VYHLASENEJ MIESTNOU AKCNOU SKUPINOU PODHORAN NA PREDKLADANIE ZONFP C. 11/PRV/MAS 39.]

****************************************************************************

**************************************************

Podohospodarska platobna agentura po  suhlasnom stanovisku  riadiaceho organu cislo 8566/2012 k zmene vyzvy , zo dna 16.03.2012 v sulade s ustanovenim § 36 odsek 6 zakona c. 528/2008 Z. z. v zneni neskorsich predpisov meni vyzvu c. 11/PRV/MAS 39.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4604

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102