Aktuality Pôdohospodárskej platobnej agentúry

20.02.2012 10:51

16-02-2012

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP č. 2012/PRV/20

Pôdohospodárska platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu číslo 4748/2012, zo dňa 14.02.2012 v súlade s ustanovením § 36 odsek 6 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov mení výzvu číslo 2012/PRV/20 v časti oprávnené výdavky realizácie projektu nasledovne:

viac informácií

 

15-02-2012

Oznámenie č. 59 zo dňa 15.02.2012 (Výzvy č. 2008/PRV/02 a č. 2009/PRV/12)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1112/2012, zo dňa 13.02.2012, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6 a opatrenie 3.3 Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 k verzii č. 2 upravenej na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009. Dodatkom sa upravujú Kritériá pre uznateľnosť výdavkov, maximálne finančné limity vybraných oprávnených výdavkov a konflikt záujmov v rámci opatrenia 1.6 odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 vzdelávanie a informovanie.
 

15-02-2012

Oznámenie č. 58 zo dňa 15.02.2012 (Výzva č. 2012/PRV/20)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 4748/2012, zo dňa 14.02.2012, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1 Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre 4. výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1.

 

 

Zdroj: www.apa.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102